CZ_3Wappen
blockHeaderEditIcon
3 Wappen Zittau

Ú?el a cíle Spolku p?átel Mandavské kasárny Žitava

Stanovy spolku

Bezeichnung
Satzung Freunde der Mandaukaserne e.V.

Náš cíl a ú?el je záchrana Mandavské kasárny v Žitav?

Cílem našeho sdružení je podpora ochrany památek a jejich zachování, jakož i podpora domácí pé?e o místní historii. P?itom se zam??ujeme zejména na zachranu a smysluplné využití budovy Mandavské kasárny Žitava (Mandaukaserne Zittau), jedine?né historické a architektonické památky m?sta. 


Ú?el spolku je realizován zejména zkoumáním historie stavby, publikováním tohoto výzkumu v regionálních médiích, na internetu a zejména na školách, zhodnocení stavebn?-technického stavu budovy a z toho vyplývající doporu?ení pro záchranná opat?ení majiteli. Dále si spolek klade za cíl vyhledávat zdroje ve?ejné podpory, zpracovávat podklady pro žádosti o dotace a shromaž?ovat a hodnotit návrhy na budoucí využití stavby.  Do procesu konceptu na budoucí využití zapojuje spolek školáky a studenty a podn?cuje k diskuzi také laickou ve?ejnost. Návrhy pak p?edkládá majiteli k dalšímu zpracování a realizaci. Spolek se zabývá a podporuje všechna dostupná a vhodná opat?ení vedoucí k získávání financování ?innosti sdružení.

Za pokus to stojí, ?íká Primátor Voigt.  Lesen sie hier weiter.

Pot?ebujeme více podporovatel? a jejich nápady. 

CZ_Adresse
blockHeaderEditIcon

Denkmalschutz - Heimatkunde im Herzen der Oberlausitz | Weinauring 22a | 02763 Zittau | verein@mandaukaserne.de

Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*