CZ_3Wappen
blockHeaderEditIcon
3 Wappen Zittau

Historie a sou?asnost Mandavské kasárny

Budova byla navržena v té dob? významným žitavským m?stským stavitelem Emilem Trummlerem, spole?n? s vojenským architektem. V budov? se nachází na 200 místností s výmšrou obytné plochy cca 7000 m? a zastav?né plochy cca 13243 m?. Rozm?ry budovy jsou 120 metr? na délku a 25 metr? do výšky. Stavba byla zapo?ata v roce 1868 a dokon?ena v roce 1869. 

Velké díky Heintje Schlickové za poskytnuté fotografie ze slavnosti v roce 1868.

1868 v dubnu byl položen základní kámen starostou Žitavy panem Haberkornem. Budova byla postav?na jako ubytování pro regiment ?ítající 1200 muž?.

1869 Dokon?ení stavby.

1893 Budova dostala oficiální název Mandavská kasárna.

1897 Reglace Mandavy do dnešního koryta.

1898 Po úprav? koryta Mandavy vznikla p?d budovou volná plocha Königsplatz (dnešní Martin-Wehnert-Platz).

do roku  1918 byla Mandavská kasárna ve vojenské správ?

od roku  1920  bydlelo v budov? celkem cca 500 osob v rodinných bytech.

1922 Sloužila budova Mandavské kasárny jako ubytování neznámým voják?m (malby na st?nách z období 1923)

1960 Imobilie byla p?evzata do lidové správy budov (VEB Kommunale Wohnungsverwaltung) spole?n? se 120 nájemníky.

1983 Budova byla za?azena do chrán?ných památek (Denkmalpfad 51)

1994 Budova byla p?evedena do zemského majetku.

1997 Objekt byl uzav?en pro další použití a od té doby je prázdný. 

_______________________________________________________________

Zdroje:

- Joachim Bahlcke, Historie Horní Lužice, Panství a kultura od st?edov?ku po konec 20. století, Lipsko 2001.
- Dr. Dettman und G. Arnd, Žitavský spolek pro historii a muzeum 1994, Sbornik staveb posádkového m?sta Žitava.

Popis objektu Mandavské kasárny

Slavnostní založení základního kamene impozantní neo-byzantské stavby se konalo v dubnu 1868. Tato v té dob? velmi moderní posádková budova s úst?edním vytáp?ním, parní kuchyní a odd?lenými obytnými a spacími místnostmi sloužila 1200 voják?m. Budova byla dokon?ena v roce 1869. Stavba je strukturována takto: k p?tpodlažní centrální ?ásti na obou stranách p?iléhají ?ty?podlažní bo?ními úseky, které jsou zase uzav?eny skupinou p?tipodlažních rohových v?ží. Jejich cimbu?í viditelné z dálky vytvá?ejí dojem hradní pevnosti nebo zámku.

Vybavení

Základní struktura budovy je velmi dob?e zachována. Celé vybavení budov je t?eba obnovit a p?izp?sobit individuálním pot?ebám nového majitele. Rozsáhlá dokumentace již byla p?ipravena pro budoucí rozší?ení v rámci studie.

CZ_Adresse
blockHeaderEditIcon

Denkmalschutz - Heimatkunde im Herzen der Oberlausitz | Weinauring 22a | 02763 Zittau | verein@mandaukaserne.de

Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*